Quyết định 13 điện Mặt trời

Ngày 6/4/2020 PTT Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế