Nhôm Chiko Solar

Nhôm Chiko solar là hệ khung chuyên dụng dành cho hệ thống điện Mặt trời.